IZO

Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning

Laatste nieuws

 • Gegevensuitwisseling Wlz en Wmo: Tussen droom en daad

  Gepubliceerd in Platform IZO op 30 Nov 2023

  Het CIZ stelt indicaties voor langdurige zorg. De gemeente heeft gegevens over mensen die gebruikmaken van Wmo-voorzieningen. Goede uitwisseling van gegevens tussen het CIZ en gemeenten zou het werken zowel voor gemeenten als voor het CIZ gemakkelijker maken. En voorkomt dat de cliënt dezelfde informatie meermaals moet aanleveren, wat als belastend wordt ervaren. Nu is het echter zo dat de cliëntinformatie die door gemeenten wordt vastgelegd maar beperkt hergebruikt wordt door het CIZ, en vice versa.

 • Graag bij ICT meer aandacht voor kleinere zorgaanbieders

  Gepubliceerd in Platform IZO op 31 Oct 2023

  De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) bepaalt dat zorgverleners zorggegevens digitaal met elkaar moeten uitwisselen. Voor grote zorgaanbieders is dit een uitdaging, maar voor kleine en middelgrote aanbieders nog veel meer, zo blijkt uit onderzoek van brancheorganisaties Zorgthuisnl, ActiZ en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

 • Mitz, één overzichtelijke plek voor toestemmingen

  Gepubliceerd in Platform IZO op 22 Sep 2023

  Snelle uitwisseling van zorggegevens kan levens redden. Als zorgprofessional moet je weten of een patiënt of cliënt toestemming heeft gegeven om gegevens uit te wisselen. Dat kan sinds deze zomer met Mitz. In online voorziening Mitz kan iedere Nederlander vastleggen of hij toestemming geeft aan zorgaanbieders om medische gegevens uit te wisselen.

IZO

Samenhang brengen in informatievoorziening langdurige zorg en ondersteuning

IZO werkt aan het bevorderen van de samenhang in de informatievoorziening in de langdurige zorg en ondersteuning door een goed netwerk te organiseren tussen de betrokken partijen. Daarbij richt IZO zich op het signaleren van verbeterpunten en het afstemmen van afspraken en prioriteiten.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Vermindering van administratieve lasten
 • Eenvoud voor de klant
 • Modernisering van de gegevenshuishouding
 • Samenwerking in de keten
 • Domeinoverstijgende zorg faciliteren

Binnen IZO ontmoeten 17 organisaties elkaar in maandelijkse Platformbijeenkomsten. Naast de Platformbijeenkomsten kent IZO een ‘community’. Die bestaat uit geïnteresseerde organisaties en professionals die de ontwikkelingen binnen IZO op iets meer afstand volgen en daar hun bijdrage aan leveren.

Waarom is IZO er?

Wij willen samen verder komen. Daarom zorgt IZO voor verbinding tussen informatiemanagers, adviseurs, beleidsmedewerkers en project- en programmaleiders die werken aan digitale gegevensuitwisseling in de in de langdurige zorg en ondersteuning.

Wat doet IZO?

Wij bevorderen de samenhang in de (digitale) gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en ondersteuning, zodanig dat zorgprofessional en cliënt minimaal gehinderd worden in de (domeinoverstijgende) zorgverlening.

Hoe doet IZO dit?

Door te informeren, verbinden en inspireren:

We informeren  informatiemanagers, adviseurs, beleidsmedewerkers en project- en programmaleiders, CNIO's, zorgbestuurders en softwareleveranciers over de ontwikkelingen binnen gegevensuitwisseling in de langdurige zorg en en ondersteuning. En faciliteren het gesprek daarover. Daarbij schetsen we hoe de ontwikkelingen zich verhouden tot de uitgangspunten van het IZO Toekomstbeeld.

We verbinden initiatieven voor gegevensuitwisseling en zorgen ervoor dat partijen elkaar weten te vinden en elkaar kunnen versterken.

We inspireren betrokken partijen aan de hand van praktijkcasussen om de digitale gegevensuitwisseling te moderniseren. Optimale uitwisseling van informatie draagt bij aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning.

Netwerkmodel

De focus van IZO ligt voor de komende periode op het bevorderen van samenhang in de initiatieven om een andere architectuur voor informatie-uitwisseling tot stand te brengen: het uitwisselen van gegevens in een netwerk (het netwerkmodel).