IZO

Platform IZO 

Laatste nieuws

 • Eenmalig ontwikkelen, meervoudig gebruiken: een framework voor het netwerkperspectief

  Gepubliceerd in Platform IZO op 13 Mar 2023

  Diverse trajecten in de informatievoorziening (IV) in de langdurige zorg en ondersteuning werken aan het informatiekundige netwerkperspectief. Betrokken partijen zagen door de bomen het bos niet meer en er was behoefte aan inzicht in de samenhang tussen IV-trajecten. In de afgelopen maanden hebben IZO en Merlijn Smits van PBLQ een ‘Framework netwerkperspectief’ opgesteld, met componenten die inzicht bieden in hoe IV-trajecten een informatiekundig netwerkperspectief kunnen opbouwen. Het framework is ingevuld voor zes verschillende IV-trajecten om deze met elkaar te kunnen vergelijken. Dit helpt de IV-trajecten, zorgorganisaties en andere netwerkactoren bij keuzes in hun informatievoorziening.

 • 2023: Waar raken de IV-trajecten in de zorg en ondersteuning elkaar?

  Gepubliceerd in Platform IZO op 13 Feb 2023

  Een nieuw jaar. Met nieuwe jaarplannen voor een nog betere informatievoorziening in de langdurige zorg en ondersteuning. Bij Platform IZO presenteerden de platformleden de speerpunten-top 3 van hun organisatie voor 2023. De grote overlap in doelstellingen laat zien dat de organisaties met dezelfde dingen bezig zijn.

 • Niet over de cliënt praten, maar mét de cliënt

  Gepubliceerd in Platform IZO op 13 Jan 2023

  In het Actieprogramma iWlz is een cliënt-focusgroep opgezet om de betrokkenheid van cliënten bij het programma en zijn deelproducten een vaste plek te geven. Adviseurs Ad Verschoor en Judith Duinisveld vertellen bij Platform IZO op 16 december over de inzichten die zij hebben opgedaan met de cliënt te betrekken in de ontwikkeling van het programma.

IZO

Samenhang brengen in informatievoorziening langdurige zorg

IZO werkt aan het bevorderen van de samenhang in de informatievoorziening in de langdurige zorg door een goed netwerk te organiseren tussen de betrokken partijen. Daarbij richt IZO zich op het signaleren van verbeterpunten en het afstemmen van afspraken en prioriteiten.

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • Vermindering van administratieve lasten
 • Eenvoud voor de klant
 • Modernisering van de gegevenshuishouding
 • Samenwerking in de keten
 • Domeinoverstijgende zorg faciliteren

Binnen IZO ontmoeten 17 organisaties elkaar in maandelijkse Platformbijeenkomsten. Naast de Platformbijeenkomsten kent IZO een ‘community’. Die bestaat uit geïnteresseerde organisaties en professionals die de ontwikkelingen binnen IZO op iets meer afstand volgen en daar hun bijdrage aan leveren.

Waarom is IZO er?

Wij willen samen verder komen. Daarom zorgt IZO voor verbinding tussen de partijen en professionals die werkzaam zijn in de informatievoorziening in de langdurige zorg.

Wat doet IZO?

Wij bevorderen de samenhang in de (digitale) gegevensuitwisseling in de langdurige zorg, zodanig dat zorgprofessional en cliënt minimaal gehinderd worden in de (domeinoverstijgende) zorgverlening.

Hoe doet IZO dit?

Door te informeren, verbinden en inspireren:

We informeren betrokkenen binnen de gegevensuitwisseling over de ontwikkelingen binnen de langdurige zorg en gaan daarover in gesprek. Daarbij schetsen we hoe de ontwikkelingen zich verhouden tot de uitgangspunten van het IZO Toekomstbeeld.

We verbinden initiatieven voor gegevensuitwisseling en zorgen ervoor dat partijen elkaar weten te vinden en elkaar kunnen versterken.

We inspireren betrokken partijen aan de hand van praktijkcasussen om de digitale gegevensuitwisseling te moderniseren. Optimale uitwisseling van informatie draagt bij aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning.

Netwerkmodel

De focus van IZO ligt voor de komende periode op het bevorderen van samenhang in de initiatieven om een andere architectuur voor informatie-uitwisseling tot stand te brengen: het uitwisselen van gegevens in een netwerk (het netwerkmodel).