IZO

Bouwen aan het netwerkperspectief

Goede gegevens voor goede langdurige zorg

Passende langdurige zorg vraagt om goede gegevens op de juiste plek en op het juiste moment. Steeds vaker zijn deze gegevens elektronisch beschikbaar voor alle betrokken organisaties en sectoren. Dat vraagt om een visie, samenwerking en afspraken binnen en tussen organisaties. Voor zorginformatie, maar ook voor kwaliteits- en verantwoordingsinformatie. 

 Als data beschikbaar zijn, krijgen cliënten meer overzicht en inzicht in hun eigen gezondheids- en zorggegevens en kunnen zij betere keuzes maken. Professionals krijgen tijdige, volledige en betrouwbare informatie om hun werk goed te kunnen doen en houden meer tijd over voor cliënten. Bovendien kunnen organisaties gegevens gebruiken om te leren en te verbeteren.

Om dit voor elkaar te krijgen, zijn afspraken nodig over welke gegevens we op welke manier vastleggen en uitwisselen. Zorg wordt steeds vaker vanuit een of meer netwerken geleverd. Met de verschuiving van focus op zorg naar focus op gezondheid komen er nieuwe netwerken en domeinen bij. Dit vraagt om een visie op hoe gegevens worden vastgelegd en informatie beschikbaar wordt gesteld. Binnen de langdurige zorg noemen we dit het netwerkperspectief. 

 Uitgangspunt bij het netwerkperspectief is het eenmalig registreren en meervoudig gebruiken van gestructureerde data volgens een bepaalde standaard. Deze beweging is ook terug te zien in het Integraal Zorgakkoord ‘Samen werken aan gezonde zorg’ en in de Nationale visie en strategie op het gezondheidsinformatiestelsel. Het belang van elektronische gegevensuitwisseling voor passende langdurige zorg blijkt ook uit de nieuwe wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

 De programma’s eOverdracht, KIK-V en het Actieprogramma iWlz ondersteunen het netwerkperspectief door: 

  • met alle betrokken (regionale) partijen afspraken te maken over principes, grondslagen en kaders voor meervoudig gebruik van elektronische data; 
  • informatiestandaarden tot stand te brengen; 
  • doorlopend van elkaar te leren.

 Wil je meer weten over wat deze programma’s voor jouw organisatie kunnen betekenen of ermee aan de slag gaan? Ga dan naar de website van KIK-VActieprogramma iWlz en eOverdracht en bouw mee aan de langdurige zorg van de toekomst.

KIK-V
Gegevensuitwisseling tussen verpleeghuiszorg en ketenpartijen

Alle ketenpartijen in de verpleeghuiszorg werken samen in het programma KIK-V. Het doel van KIK-V is dat de uitwisseling van kwaliteits-, personeels­, cliëntkeuze- en bedrijfsvoeringsinformatie door betrokken partijen beter verloopt en informatie kan worden hergebruikt. Dit zorgt voor betere informatie-uitwisseling en minder administratieve last. Daarom worden er afspraken gemaakt over hoe gegevens worden uitgevraagd en uitgewisseld. Op deze manier kunnen zorgaanbieders zelf hun data geautomatiseerd en veilig beschikbaar stellen en vragende partijen zelf hun informatie-uitvragen beantwoorden.

Meer lezen over KIK-V? Klik hier om naar de website te gaan.


Actieprogramma iWlz
Gegevensuitwisseling en informatievoorziening cliënt, zorgprofessionals en ketenpartijen

Het Actieprogramma iWlz streeft naar tijdige, volledige en betrouwbare informatie over Wlz-zorg, zowel voor zorgprofessionals als cliënten. Het programma wil de informatiepositie van cliënten verbeteren, met minimale administratieve lasten. Het uitgangspunt van het programma is om data slechts eenmaal te registreren voor meervoudig gebruik, door gebruik te maken van gegevens die al in het operationele proces worden geregistreerd. Het Actieprogramma iWlz richt zich specifiek op de benodigde informatie voor de administratie en bedrijfsvoering van betrokken partijen. Het Actieprogramma realiseert het netwerkmodel iWlz bestaande uit bronregisters. Het eerste register, het indicatieregister, is op 5 juli 2023 in gebruik genomen.

Meer lezen over Actieprogramma iWlz? Klik hier om naar de website te gaan.


eOverdracht

Elektronische verpleegkundige overdracht tussen zorgorganisaties

Het programma eOverdracht heeft als doel de verpleegkundige overdracht tussen zorgorganisaties gestructureerd en elektronisch te laten plaatsvinden door gebruik van de informatiestandaard eOverdracht. Het uitgangspunt is om zonder informatieverlies en overtypen verpleegkundige overdrachten door de hele keten van systeem naar systeem over te dragen. Daarnaast is het doel om gegevens éénmalig vast te leggen en daarna te hergebruiken. Zo blijft er meer tijd over voor daadwerkelijke zorg aan cliënten en krijgen deze de zorg die ze nodig hebben.

eOverdracht levert tijdwinst op, omdat zorgprofessionals efficiënter kunnen werken en voor cliënten is het prettig dat zij nog maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen. Bovendien wordt de kwaliteit van zorg beter omdat iedereen op elk moment toegang heeft tot de juiste gegevens.

Meer lezen over eOverdracht? Klik hier om naar de website te gaan.


Video: uitleg netwerkperspectief aan de hand van enkele trajecten in de informatievoorziening